REGULAMIN SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.smart2know.pl („Serwis”)
 2. Usługodawcą jest Konsorcjum Szkoleniowe Delphi Smart z siedzibą w Warszawie, do którego przystąpiły:
„Smart” Karolina Przygońska, ul. Górczewska 200B/189, 01-460 Warszawa, NIP: 7962463764 oraz DELPHI BDU – DYMOWSKA, GRABOWSKA-WAWRZENIECKA SPÓŁKA JAWNA, ul.Staniewicka 14/209, 03-310 Warszawa, NIP: 524 23 10 178. Konsorcjum reprezentuje DELPHI BDU – DYMOWSKA, GRABOWSKA-WAWRZENIECKA SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą pod adresem: ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000420590 oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod nr 143/K/00, o numerze NIP: 524-23-10-178, o numerze REGON: 016104230, reprezentowaną przez adres elektroniczny: www.smart2know.pl („Usługodawca”). 3. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług:
 2. Usługi bezpłatne: możliwość korzystania z treści zamieszczonych w serwisie, przeglądanie i zapisywanie się na wydarzenia bezpłatne.
 3. Usługi płatne: dostęp do Usługi Szkolenia.
 4. Osoba korzystająca z Usług jest dalej zwana „Usługobiorcą”.
 5. Warunkiem skorzystania z niektórych funkcjonalności serwisu jest rejestracja w serwisie (założenie konta Usługobiorcy). W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować regulamin.
  III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1.  Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) połączenie z siecią Internet; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Windows Internet Explorer w wersji >= 9.0, Mozilla Firefox w wersji >= 23, Opera w wersji >= 12.0, Chrome w wersji >= 28.0, która akceptuje pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytywać przy każdorazowym połączeniu z tego komputera; c) serwis jest optymalizowany do rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli, palecie 16,7 mln kolorów oraz widoku 100%. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu; d) korzystanie z serwisu wymaga cyklicznej zmiany hasła co 30 dni. Hasło powinno się składać z co najmniej 8 znaków, zwierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wymogów technicznych. 3. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom współpracującym z Usługodawcą, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej. 5. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca może przekazywać dane Usługobiorcy uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 6. Zamieszczenie przez Usługobiorcę jakichkolwiek materiałów lub informacji na stronach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. 7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych i informacji oraz zobowiązany jest pokryć ewentualne roszczenia osób trzecich w tym zakresie. 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania i zmian materiałów i komentarzy, w szczególności w przypadkach gdy naruszać one będą postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Użytkowników przed datą wejścia w życie zmiany ceny. 10. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Serwisie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie jest Usługobiorca, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy. 11. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem d14terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. IV. USŁUGI A. Dostęp do Katalog szkoleń. W ramach niniejszej usługi dostępne są zapisy na szkolenia z zakresu zarządzania oraz inne.
 1. Warunkiem skorzystania z Katalogu szkoleń jest rejestracja w serwisie a następnie uzupełnienie informacji niezbędnych do świadczenia Usługi, wystawienia dokumentów księgowych oraz kontaktu z Usługobiorcą.
 2. Wypełnienie formularza oznacza, iż Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz innych dokumentów dostępnych na stronie Serwisu, w tym z cennikiem, których postanowienia regulują zawarcie i wykonanie umowy oraz akceptuje te postanowienia.
 3. Dostęp do usługi następuje po zarejestrowaniu przez Usługodawcę należnej opłaty za Usługę. Wysokość opłaty wynika z cennika obowiązującego na dzień dokonania przez Usługobiorcę zakupu Usługi.
 4. Usługobiorca może zakupić szkolenie dla siebie jako Uczestnika szkolenia, jak również wskazać inne osoby jako Uczestników.
 5. Czas dostępu do szkolenia jest ograniczony godzinami trwania. Nieukończenie przez Uczestnika szkolenia w terminie, lub niezaliczenia egzaminu, o ile jest on wymagany, jest równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. Ponowne przystąpienie Uczestnika do szkolenia wymaga ponownej aktywacji zgłoszenia i wniesienia należnej opłaty.
 6. W ramach Usługi Szkolenia, przetwarzane są następujące dane osobowe pracowników lub innych osób fizycznych będących Uczestnikami szkolenia: imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie data urodzenia.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za sposób korzystania z Usługi Szkolenia przez podmioty, którym udostępnił szkolenie.
V. SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Usługobiorca może skorzystać z następujących sposobów płatności za Usługi:
 przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy : 71 1050 1054 1000 0022 2464 0991 należący do Delphi BDU Dymowska, Grabowska-Wawrzeniecka sp.j.
 1. Opłata jest uiszczana na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą e-mail.
  VI. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich, siła wyższa).
 4. Usługodawca informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
  VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.
 3. Reklamacja powinna wskazywać:
a) informacje dotyczące Usługobiorcy, które umożliwią jego identyfikację, b) adres kontaktowy oraz numer telefonu kontaktowego, c) określenie usługi, której reklamacja dotyczy, d) przedmiot reklamacji wraz z dokładnym opisem. 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji. 5. Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane. 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. 7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Usługodawca przetwarza informacje dotyczące Usługobiorców, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach.
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Usługodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Usługobiorca traci możliwość korzystania z nich.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych przy zakładaniu konta lub złożeniu zamówienia w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr NIP, jest Delphi Innovation Sp. z o.o. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
 4. realizacji i obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej na podstawie Regulaminu,
 5. marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane są przetwarzane również w celu przesyłania newslettera (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a) RODO, czyli zgoda osoby której dane dotyczą).
 7. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności, świadcząc w szczególności usługi informatyczne, księgowe.
 8. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
 9. w przypadku założenia konta w systemie informatycznym – przez 6 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, lub do momentu usunięcia konta przez Administratora lub Użytkownika systemu.
 10. dane przetwarzane w celach przesyłania newslettera – do czasu wycofania zgody – zwracając się w tym celu do Usługodawcy na piśmie: e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 11. w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.
 12. Osoba której dane dotyczą ma prawo:
 13. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 14. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 15. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.