You are currently viewing Pokolenie Z pod lupą – korzyści z różnorodności pokoleniowej w pracy?

Pokolenie Z pod lupą – korzyści z różnorodności pokoleniowej w pracy?

W firmach potrzebni są przedstawiciele wszystkich pracujących pokoleń. Każde z nich wnosi do środowiska pracy specyficzne umiejętności i wartości, które pozwalają nam dostosować się do potrzeb rynkowych.

Jednak każde pokolenie ma swoje charakterystyczne  preferencje i oczekiwania. Dlatego firmy muszą umiejętnie radzić sobie z tymi różnicami i  budować zrównoważone zespoły pracowników.

Podstawowe różnice między pokoleniami

Na przykład, dla pokolenia X ważna jest stabilność zatrudnienia, podczas gdy pokolenie Y bardziej ceni elastyczność i możliwość pracy zdalnej.

Millenialsi i Generacja Z, są często bardziej skłonne do zmian i chętniej korzystają z nowych technologii niż starsze pokolenia. W przypadku pokolenia Baby Boomers, które jest mniej zaznajomione z technologią, barierą może być wprowadzanie nowinek technologicznych.

Należy również zwrócić uwagę na różnice w stylach pracy i preferencjach organizacyjnych między poszczególnymi grupami wiekowymi.

Starsze pokolenia często preferują:

  • jasno określone hierarchie,
  • struktury organizacyjne,

podczas gdy młodsze pokolenia wolą:

  • bardziej płaskie struktury organizacyjne, które pozwalają na większą swobodę i samodzielność.

Warto też pamiętać, że dla wszystkich ważna jest atmosfera w miejscu pracy. Jednak rozdźwięk w tym obszarze między pokoleniami na tym polu może być naprawdę duży. Zachowania przedstawicieli pokolenia Z mogą być czasami szokujące dla starszych pokoleń. Może to dotyczyć wartości – niepojętego dla starszych poświęcania czasu na gry komputerowe, stylu ubioru lub dość luźnego traktowania godzin pracy.

Ważne jest rozpoznanie mocnych i słabych stron przedstawicieli różnych pokoleń. Dzięki temu zapobieganie zagrożeniom np. powierzania zbyt dużej odpowiedzialności młodym pracownikom i korzystanie z ich zalet takich jak błyskawiczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców, napisanie aplikacji czy przygotowanie artykułu przy użyciu Chat GPT.  Pamiętajmy, że skupienie się na zaletach współpracy i ich podkreślanie sprawi, że ludzie będą patrzeć na siebie życzliwiej. Co więcej, ich skłonność do porozumienia wzrośnie. Najważniejsze by współpraca prowadziła do sukcesu zespołów i firm. Wspólne świętowanie sukcesów może być skuteczniejszą formą integracji niż kolejny weekendowy wyjazd.

Szkolenia okazją do integracji pokoleń w miejscu pracy

Jeśli charakter pracy nie daje szybkich efektów, dobrą okazją do uczenia się siebie nawzajem i osiągania wspólnych celów mogą być szkolenia w czasie, w których wykonywane są zespołowe zadania.

Jednak zanim podejmiemy konkretne działania warto zastanowić się z czym się mierzymy i jakie pokolenia mamy na pokładzie.

W tym celu nie wystarczy przeprowadzenie analizy demograficznej. Aby lepiej zrozumieć preferencje i oczekiwania różnych pokoleń, warto przeprowadzić badania i ankiety.  Możemy także obserwować pracę i zachowania pracowników na co dzień, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Jednak najważniejszym elementem diagnozy jest analiza wyników pracy. Dzięki niej możemy odkryć różnice między poszczególnymi grupami i zidentyfikować przyczyny tych różnic.

Podjęcie wysiłku związanego z diagnozą różnorodności pokoleniowej pozwoli opracować strategię, która uwzględni różnice między pokoleniami i pozwoli poprawić efektywność pracy oraz zaangażowanie pracowników w firmie.

Warto zwrócić szczególną uwagę na asymilację pokolenia Z, które jak pokazują badania, jest obecnie najbardziej zawodowo sfrustrowane.

Pokolenie Z pod lupą

Pokolenie Z to grupa ludzi urodzonych między 1995 a 2010 rokiem. To najmłodsze pokolenie, które zaczyna wkraczać na rynek pracy coraz liczniej. Jednym z głównych problemów, z którym boryka się to pokolenie, jest brak doświadczenia zawodowego i pomysłu na życie. Wielu z nich nie ma jeszcze ukończonych studiów i nie zdążyło zdobyć wystarczającej wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia w pracy.

Jednocześnie,  praca zdalna związana z pandemią koronawirusa dodatkowo utrudniła im zdobycie doświadczenia. Nie mieli okazji obserwować pracy starszych kolegów i nie mogli uczyć się od nich. To spowodowało, że wielu z nich czuje się sfrustrowanych i zagubionych na rynku pracy.

Dlatego też, jako pracodawcy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i oczekiwania pokolenia Z. Jest to najbardziej technologicznie zaawansowane pokolenie, ale ma szczególne trudności społeczne i trudno im się dostosować do wymagań rynku pracy.

Z jednej strony mają oni wysokie wymagania odnośnie elastyczności i umożliwienia pracy zdalnej. Z drugiej potrzebują kontaktu ze starszymi pokoleniami. Dobrym pomysłem ułatwiającym im dostosowanie do warunków pracy może być wprowadzienie mentorów czy tzw. „buddy”, którzy pomogą im w zdobyciu wiedzy i doświadczenia w pracy. Będą też na bieżąco reagować na ich potrzeby i kontrolować wykonywane zadania. Pamiętajmy, że pokolenie Z może mieć problem z odpowiedzialnością, dlatego warto wdrożyć system sprawdzania realizacji zadań.

Powinniśmy zwrócić uwagę na potrzebę budowania pozytywnej atmosfery w pracy, która zachęci młodych pracowników do pozostania w firmie na dłużej. Ważne jest również, aby dawać im możliwość wyrażania swoich opinii i uwag na temat pracy oraz brać je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Z-tki cenią ponad wszystko tolerancję

Wreszcie, warto zauważyć, że pokolenie Z jest bardziej zróżnicowane kulturowo i etnicznie niż poprzednie pokolenia. Równość i brak dyskryminacji  z pewnością wpłyną na pozytywną atmosferę i zaangażowanie pracowników w pracę.

Ciekawym pomysłem może być tworzenie grup projektowych. Jedną z charakterystycznych cech tego pokolenia jest to, że są oni szybciej się nudzą i chętniej podejmują nowe wyzwania, a praca w grupie może przynieść im więcej satysfakcji i motywacji.

Ważne jest jednak, aby wdrożyć tę ideę w sposób przemyślany i dobrze zaplanowany. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby projekty, nad którymi będą pracować te grupy projektowe, były interesujące i wymagające kreatywności i zaangażowania. Istotne jest również, aby każdy członek grupy miał określone zadania i odpowiedzialność za ich wykonanie. Należy też w takich grupach projektowych korzystać z umiejętności używania wszelakich technologii przez młodych ludzi. Dzięki temu przedstawiciele starszych pokoleń, będą mogli docenić ich sprawność, przyspieszyć wykonanie zadań i w efekcie zrozumieć, że współpraca daje duże korzyści wszystkim członkom takich zespołów.

Trzeba też pamiętać, że pokolenie Z ma inne preferencje i oczekiwania niż starsze pokolenia, więc ważne jest, aby dopasować metody pracy i styl zarządzania do ich potrzeb. Dlatego warto zastosować elastyczne podejście do organizacji pracy i dać swobodę w podejmowaniu decyzji oraz realizacji projektów.

Postaw na efektywną komunikację

Ostatecznie, sukces takiego rozwiązania zależy od skutecznej komunikacji i motywacji członków grupy projektowej oraz ich zdolności do efektywnej współpracy. Jeśli uda się to osiągnąć, stworzenie takich grup projektowych może przynieść wiele korzyści dla firmy i zadowolenia dla pracowników pokolenia Z.

Warto także inwestować w rozwój pracowników, oferując szkolenia i kursy, które umożliwią im poszerzenie swoich umiejętności i zdobycie nowych kompetencji. W ten sposób zyskamy zmotywowanych i kreatywnych pracowników, którzy przyczynią się do sukcesu firmy.

W końcu, naszym celem jako szefów jest stworzenie atmosfery pracy, która będzie sprzyjała efektywności i zadowoleniu pracowników, co z kolei przekłada się na wzrost zaangażowania i zadowolenia.

Pamiętajmy też, że w naszych firmach tworzymy usługi i produkty również dla Pokolenia Z, więc ich obecność w firmie jest nam niezbędna.

Ostatecznie, kluczem do sukcesu w zarządzaniu różnymi pokoleniami w firmie jest zrozumienie, że każde pokolenie ma swoje wartości, preferencje i sposoby pracy, które należy uszanować. Przyjęcie tej perspektywy pozwoli na budowanie pozytywnej atmosfery pracy, w której pracownicy z różnych grup wiekowych będą się czuli docenieni i zmotywowani do osiągania wspólnych celów. Wszystkie pokolenia mierzą się też z wyzwaniami pozazawodowymi: opieką nad dziećmi, rodzicami czy niepełnosprawnymi członkami rodziny dlatego ważna dla nich jest zmiana przepisów prawa pracy, wprowadzająca dyrektywę „work life balance”. Elastyczność pracy, dodatkowe dni wolne, a przede wszystkim w wielu wypadkach możłiwość wyboru sposobu pracy, są dużym ułatwieniem w przypadku obciążeń w życiu prywatnym.

Chcesz podnieść poziom wiedzy swoich pracowników o praktyczne aspekty związane z marketingiem, sprzedażą lub zarządzaniem projektami? Sprawdź nasz Katalog szkoleń! A może przedstawiciela pokolenia Z chcesz uczynić ambasadorem wellbeing w swojej firmie?  Po więcej inspiracji jak uzyskać efekt synergii międzypokoleniowej skontaktuj się z nami na kontakt@smart2know.pl.

 

Dodaj komentarz