You are currently viewing Nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacja kodeksu pracy

W tym roku mamy dwie duże nowelizacje kodeksu pracy. Jedna dotyczy pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników, a druga wdraża do kodeksu pracy dwie unijne dyrektywy (m.in. zmiany w umowie na okres próbny, umowach na czas określony, nowy urlop opiekuńczy, dłuższe przerwy w pracy, zmiany dot. zasiłku macierzyńskiego i wiele innych).

23 marca 2023 roku Prezydent podpisał ustawę: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy oznaczają duże zmiany dla wszystkich firm i instytucji. Czego dotyczy nowelizacja? Ponieżej przedstawiamy wykaz wprowadzonych zmian.

Zakaz niekorzystnego traktowania pracownika w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych, w tym związanych z opieką nad członkami rodziny.

Zmiana dot. umowy o pracę na okres próbny

Strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowa ta przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:

  • miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy. W umowie o pracę na okres próbny nieprzekraczający 2 miesięcy będzie podawany okres, na który strony będą miały zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie

Pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. Chyba, że zostanie zawarta jednocześnie umowa o zakazie konkurencji, a także jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.

Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy

Oznacza to zmiany w umowie o pracę, zmianę treści informacji dla pracownika, sposobu przekazania informacji dla pracownika, informowania o zmianie warunków zatrudnienia.

Zmiany dotyczą także: obowiązku pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu, kwestii szkoleń zapewnianych przez pracodawcę, dodatkowych przerw w pracy.

Co w praktyce oznaczają te zmiany? Jakie procedury należy w związku z tym wprowadzić? Jakie obowiązki mają pracodawcy wobec obecnych pracowników, a jakie w stosunku do nowozatrudnianych?

Te, i inne kwestie rozwiniemy na szkoleniu Zmiany w prawie pracy 2023r. Zapraszamy!

Dodaj komentarz