You are currently viewing Elastyczna organizacja pracy i dłuższe urlopy macierzyńskie coraz bliżej

Elastyczna organizacja pracy i dłuższe urlopy macierzyńskie coraz bliżej

Rada Ministrów omawiała projekt zmian w kodeksie pracy.

Zmiany w kodeksie pracy były omawiane na dzisiejszym (10.01.2023r.)  posiedzeniu Rady Ministrów. Prace nad nowymi przepisami toczą się od dłuższego czasu. Oczekiwane od dawna, zwłaszcza przez pracowników, wejście w życie przepisów dotyczących elastycznej organizacji pracy, dodatkowych przerw w pracy, wydłużenia urlopu macierzyńskiego, skrócenia czasu pracy o jeden, jest coraz bliżej. Na czym będą polegały nadchodzące zmiany?

Rozwiązania dotyczące urlopów i czasu pracy

 • Dwie dodatkowe przerwy, które będą wliczane do czasu pracy

Pracownik będzie miał prawo do:
– drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin pracy,
– trzeciej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin.

 • Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego

  – Pracownice i pracownicy będą mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego.
  –  Prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego będzie zależało od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

  – W ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, 9 tygodni będzie nieprzenoszalną częścią tego urlopu dla każdego z rodziców.

  – Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

 • Pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym

  – Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
  – Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

  – Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym.
  – Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

 • Szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym poprzez pracę zdalną, elastyczne rozkłady czasu pracy oraz pracę w niepełnym wymiarze

(ruchomy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, weekendowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i przerywany czas pracy).

Rozwiązania dotyczące umów o pracę

 • Pracownik, który wykonywał pracę przez co najmniej 6 miesięcy będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy

– na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Będzie on musiał otrzymać także pisemną odpowiedź na ten wniosek, wraz z uzasadnieniem.

 • Rozszerzony zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika

Chodzi np. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu. Będzie to dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa UE lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego.

 • Wprowadzony zostanie wyraźny zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Funkcjonować będzie także zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

 • Pracownik będzie też miał prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia, które będzie niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

  – Będzie to możliwe, jeżeli prawo do takiego szkolenia wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu albo przepisów prawa pracy.

 

Dodaj komentarz