You are currently viewing Uchwalono zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej!

Uchwalono zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące pracy zdalnej!

W dniu 1 grudnia 2022 r. uchwalono w Sejmie zmiany do ustawy kodeks pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą pracy zdalnej.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu uchwalonych i planowanych zmian w kodeksie pracy już 13 grudnia. Zapisz się tutaj.

Najważniejsze zmiany:

 1. Pracownik ma wskazać miejsce wykonywania pracy zdalnej.

 2. O pracy zdalnej można zdecydować przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.

 3. Praca zdalna może odbywać się na podstawie polecenia pracodawcy w okresie obowiązywania: stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii , a także z powodu działania siły wyższej.

 4. Praca zdalna może odbywać się z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

 5. Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną. W takiej sytuacji pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej:

  • pracownicy w ciąży,
  • pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracownikowi sprawującemu opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 6. Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być uzgodnione w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Jeśli takie nie działają w zakładzie pracy – z przedstawicielami pracowników.
 7. Pracodawca ma pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy. Dotyczy to wszystkich innych kosztów ustalonych w porozumieniu, za które pracodawca powinien płacić ekwiwalent.

 8. W porozumieniu określa się również m.in. zasady kontroli wykonywania pracy, bhp, ochrony informacji.

 9. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie pracy zdalnej.

 10. Obowiązkiem pracodawcy jest:

  • zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi do pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub ekwiwalentu, jeśli pracownik korzysta z własnych;
  • zapewnienie pracownikowi instalacji, serwisowania oraz konserwacji narzędzi pracy,
  • pokrywanie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
  • pokrywanie innych kosztów niż koszty określone bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu;
  • zapewnienie pracownikowi szkoleń i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.
 11. Pracownik musi być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, odbyć niezbędne przeszkolenie, w tym szkolenie BHP.

Czy Twoja firma jest przygotowana na zwrot kosztów i ekwiwalent?

Wyjaśnij z naszym ekspertem wątpliwości dotyczące pracy zdalnej na szkoleniu. Zapraszamy już 13 grudnia!

Tym samym aktem prawnym wprowadzono też zmiany dotyczące kontroli trzeźwości pracowników.

Tekst uchwalonych zmian do Ustawy możesz pobrać  tutaj.

Zmiany w przepisach kodeksu pracy czekają na zatwierdzenie przez Senat RP.

Dodaj komentarz