You are currently viewing Mobbing
ZARZĄDZANIE SOBĄ I CZASEM

Mobbing

Negatywny stosunek względem pracownika, polegający na ciągłym nękaniu, zastraszaniu, a nawet upokarzaniu go w miejscu pracy, określa się jako mobbing.

Zachowania takie mogą wystąpić zarówno pomiędzy współpracownikami, jak i na linii pracownik-przełożony czy pracownik-pracodawca.

Niezależnie od tego z jakim rodzajem mobbingu mamy do czynienia, należy pamiętać, że jest to   zawsze działanie celowe i długotrwałe. Co ciekawe osoba pokrzywdzona w wyniku mobbingu nie zawsze musi mieć bezpośredni kontakt z osobą podejmującą szereg negatywnych działań. A jednak może odczuwać skutki takiego postępowania.

Ofiary mobbingu

Ofiarą mobbingu może być zarówno osoba o niskich kwalifikacjach i niskim poczuciu własnej wartości, jak i posiadająca duże kompetencje, wykształcona i ambitna. W pierwszym przypadku pracownik nie potrafi zazwyczaj przeciwstawić się naciskom ze strony przełożonego lub współpracowników. W drugim natomiast przyczyną konfliktu jest poczucie zagrożenia u przełożonego w związku z umiejętnościami wykazywanymi przez pracownika.

Konsekwencje mobbingu

Konsekwencje stosowania mobbingu, będącego formą przemocy psychicznej, należy rozpatrywać w kontekście jednostki, grupy i organizacji. Ofiara mobbingu jest zwykle bezbronna i nie ma możliwości uniknięcia skierowanych w jej stronę zagrożeń psychospołecznych. Ze względu na osamotnienie jest bezsilna, a ewentualna walka kończy się niepowodzeniem.

Osoba doświadczająca negatywnych działań narażona jest na pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, co w perspektywie czasu może stać się przyczyną poważnych dolegliwości i chorób. Pierwszymi oznakami mogą być obniżenie samopoczucia, apatia, zniechęcenia, co prowadzi do narastającej frustracji i nasilającego się stresu. To z kolei jest częstą przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych, prowadzących nawet do depresji.

Praca w niesprzyjających warunkach jest również niekorzystana dla całego zespołu oraz pracodawcy. Konsekwencją mobbingu  jest pogarszająca się atmosfera w pracy i z reguły związane z tym konflikty.  Za tym idzie obniżenie wydajności pracowników i jakości wykonywanych zadań. Niestety, atmosfera taka może bardzo niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie całej organizacji, jak i jej zewnętrzny wizerunek. Dlatego pracodawca powinien wdrożyć działania zapobiegające mobbingowi. W sytuacji kiedy pojawią się pierwsze oznaki stosowania mobbingu w organizacji, podjąć natychmiastowe działania, które muszą wynikać z przemyślanego i dobrze zaplanowanego podejścia.

Pamiętajmy, że stosowanie mobingu jest zabronione przepisami i wynika z art. 94 kodeksu pracy.

 

Dodaj komentarz